Villkor

På denna sida hittar du våra köpevillkor och användarvillkor

 

Köpevillkor

 

Inledning

Avtalsparter: Dessa köpevillkor gäller mellan Moveat Group AB med organisationsnummer 559082–5757 (nedan kallad ”Moveat”) och den konsument eller näringsidkare som beställer Biljetter från Moveat (nedan kallad ”Köparen” och refererad till som ”du”, ”dig”, ”din”). Köparen och Moveat är nedan gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

Åldersgräns: Du måste vara minst 18 år för att kunna köpa Biljetter från Moveat. Genom att beställa Biljetter, intygar du att du är minst 18 år och att du har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal med Moveat.

Ikraftträdande: Köpevillkoren börjar gälla då Köparen ingår avtal med Moveat genom att slutföra en beställning av Biljetter. Köparen ansvarar för att läsa igenom köpevillkoren innan beställningen slutförs. Genom att beställa Biljetter, intygar Köparen att denne har läst och godkänner dessa köpevillkor samt åtar sig skyldighet att följa dem.

Moveat strävar alltid efter att tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose kundernas önskemål.

Nedanstående villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter då du ingår avtal med Moveat.

 

Definitioner

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Webbplatsen: avser www.moveat.co.

Applikationen: avser applikationen ”Moveat” för Android/iOS.

Köpare: avser den som beställer Biljetter från Moveat.

Tredje part: avser annan än Köparen eller Moveat.

Biljett: avser de Biljetter som vid var tid säljs av Moveat.

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som behandlar betalningar från Köpare för Moveats räkning via de olika betalningsmetoder som tillhandahålls vid beställningstillfället av sådana auktoriserade Tredje parter.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Beställning m.m.

Beställning: Beställning av Biljetter kan ske via webbplatsen moveat.co (”Webbplatsen”), applikationen ”Moveat” för Android/iOS (”Applikation”), skriftligen, via e-post och/eller muntligen.

Priser: Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Bekräftad order prisjusteras ej. Moveat reserverar sig för eventuella skrivfel och har rätt att när som helst justera publicerade Biljettpriser.

Bindande avtal: När du slutför beställningen, åtar du dig en skyldighet att betala för Biljetterna. Moveat ingår ett bindande köpeavtal med dig när Moveat skickar en orderbekräftelse till den e-postadress som du har angivit i samband med köpet.

Orderbekräftelsen: Orderbekräftelsen innehåller uppgifter om de beställa Biljetterna. Om du upptäcker något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta Moveat via e-post. Obs. om du inte har mottagit en orderbekräftelse, ber vi dig att vänligen kontrollera om orderbekräftelsen kan ha hamnat i skräppost-mappen.

Elektronisk kommunikation: Genom att acceptera köpevillkoren, godkänner du att orderbekräftelse och övrig relevant information avseende köpet skickas till den e-postadress som du anger i samband med beställningen.

 

Betalningsvillkor

Betalning för Biljetter sker enkelt och säkert via vid var tid tillgänglig betalningsmetod som erbjuds av den integrerade Betaltjänstleverantören: Stripe.

Du informeras härmed om att du godkänner Betaltjänstleverantörens villkor samt behandling av dina personuppgifter som du anger i samband med köpet, när du genomför en betalning via Betaltjänstleverantörens betaltjänst. Du ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor innan du genomför köpet.

Beställningar som sker skriftligen, via e-post eller muntligen faktureras med 20 dagars betalningsvillkor, om inget annat skriftligen avtalats och bekräftats av Moveat.

 

Ångerrätt och inställt evenemang

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter om näringsidkaren tillhandahåller tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, enligt 2 kap. 11 § distansavtalslagen. När betalning har skett är Köparen därför bunden av sitt köp och det finns ingen ångerrätt, om inte annat anges i dessa villkor eller följer av tillämplig lag. Näringsidkare har ingen ångerrätt.

Köpt Biljett återlöses ej, med undantag för om evenemanget ställs in. Köparen ska i dessa fall senast en (1) månad från evenemangsdatumet då evenemanget skulle ha varit, meddela Moveat sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har Köparen ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då Biljett makulerats och Köparen har haft rätt till återbetalning. Vid inställt arrangemang återbetalas ej eventuella service- och distributionsavgifter.

Borttappad Biljett ersätts ej. Köparen ansvarar själv att via moveat.co kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat.

En Biljett är inte personlig, så en Köpare som inte själv kommer utnyttja en köpt Biljett har rätt att sälja denna vidare.

 

Ombokning

Moveat erbjuder fri ombokning fram till 10 dagar innan ett evenemang. Ombokning kan ske till valfri Moveat inom Sverige med lediga platser kvar, med undantag för Moveat Limited där alkohol är inkluderat i priset. För att boka om en biljett ska Köparen kontakta Moveat via hello@moveat.co senast 10 dagar före evenemangsdatumet. Eventuell mellanskillnad betalas av köparen. Ingen återbetalning sker om det nya biljettpriset överstiger det ursprungliga.

 

Medverkande aktörer

Listan med medverkande aktörer är endast preliminär fram till datumet för det aktuella evenemanget. Moveat reserverar sig för eventuella ändringar av denna lista

 

Presentkort

Moveat erbjuder köp av presentkort via Webbplatsen. Presentkorten är giltiga i 24 månader från inköpsdatumet och giltighetstiden för ett specifikt presentkort kan kontrolleras genom att kontakta Moveat via hello@moveat.co.

Efter köp av ett presentkort levereras en voucher med en unik presentkortskod till den mailadress som angetts vid köptillfället. Denna presentkortskod är en värdehandling. Borttappad kod ersätts ej.

Presentkortet kan användas som betalning eller delbetalning av Biljetter till valfri Moveat i Sverige med undantag från Biljetter där alkohol är inkluderat i priset. Presentkortet kan lösas in på Webbplatsen eller i Applikationen. Ett presentkort kan ej lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas.

 

Befrielsegrund

Part ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av hinder som ligger utanför Parts rimliga kontroll. Part är vidare befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av Parts åtagande enligt avtalet hindras av omständighet som Part skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder Part inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna (force majeure). Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar eller förbud.

Om omständighet av ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för Parts prestation till dess att hindret har undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindras enligt ovan under mer än tre (3) månader, äger Part utan ersättningsskyldighet eller ansvar för skada eller förlust, frånträda avtalet.

 

Behandling av personuppgifter

Moveat behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/697 (”GDPR”). Information om behandlingen av personuppgifter finns att läsa i Moveats integritetspolicy.

 

Cookies

Webbplatsen använder cookies. Information om hur Webbplatsen använder cookies finns att läsa i Moveats cookiepolicy.

 

Ansvarsbegränsning

Specialkost m.m.: Moveat lämnar inga garantier om att smakportioner som erbjuds är fria från allergener eller att de kan anpassas efter specialkost. Respektive mataktör ansvarar själv för att följa tillämpliga lagar och förordningar avseende livsmedelshantering och hygien.

Smakstoppens öppettider: Smakportioner som erbjuds av respektive smakstopp tillhandahålls enbart under de tider som anges i Applikationen och kan inte nyttjas vid ett annat tillfälle.

Felaktigheter: Moveat har rätt att korrigera upptäckta fel som förekommer i Webbplatsen och/eller Applikationen, såsom felaktiga beskrivningar eller uppenbart felaktig prisinformation samt för eventuella felaktigheter som förekommer på andra webbplatser, sociala medier m.m. som avser de tjänster/produkter som Moveat tillhandahåller eller Moveats verksamhet i övrigt.

Leveransuppgifter: Moveat kan inte hållas ansvarig för om du inte får tillgång till köpta Biljetter på grund av att du har angivit fel e-postadress eller annan felaktig information i samband med Beställningen.

Reservationer: Moveat reserverar sig för eventuell slutförsäljning av Biljetter.

Tredje parts tjänster m.m.: Moveat ansvarar inte för Tredje parts applikationer, plugin, tjänster, produkter, webbplatser eller liknande. Moveat ansvarar inte heller för externa länkar som inte ägs/kontrolleras av Moveat eller innehållet i sådana externa länkar som förekommer i Webbplatsen och/eller Applikationen.

Ansvarsbegräsning: Moveat friskriver sig härmed från allt ansvar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Denna ansvarsbegränsning begränsar dock inte Moveats ansvar gentemot konsument i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

 

Förändring av köpevillkoren

Moveat har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa köpevillkor utan att meddela det i förväg. Den senaste versionen av köpevillkoren finns alltid publicerad i Webbplatsen och Applikationen. Ändringar i köpevillkoren gäller enbart för beställningar som sker efter att de nya köpevillkoren finns publicerade i Webbplatsen och Applikationen.

 

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa köpevillkor skulle konstateras vara ogiltig eller ej tillämpbar av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), allmän domstol eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska Moveat formulera en ny bestämmelse i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

 

Lagval och tvistelösning

Tillämplig lag: Dessa köpevillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan Moveat och en Köpare i egenskap av konsument ska i första hand försöka lösas internt och gemensamt mellan Parterna. Konsumenter har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Dessutom kan konsumenter lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Allmän domstol: Om Parterna inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Stockholm med tingsrätten som första instans, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

 

Kontakt- och företagsuppgifter

Firma: Moveat Group AB
Org. nr: 559082–5757
E-post: hello@moveat.co
Webbplats: www.moveat.co
Postadress: Östermalmsgatan 26A 114 26 Stockholm.

Användarvillkor

 

Inledning

Avtalsparter: Dessa användarvillkor (nedan kallat ”Villkor”) gäller mellan Moveat Group AB med organisationsnummer 559082–5757 (nedan kallad ”Moveat”) och Användaren av Applikationen. Användaren och Moveat refereras gemensamt till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”. Referenser till ”du” och ”dig” avser Användaren.

Åldersgräns: Genom att skapa ett Användarkonto till Applikationen, intygar du att du är minst 18 år och att du har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal med Moveat.

Elektronisk kommunikation: Genom att acceptera dessa Villkor, godkänner du att Moveat får skicka e-postmeddelanden som rör Användarkontot till den e-postadress som du registrerar i Applikationen

Godkännande av Villkoren: När du registrerar ett Användarkonto till Applikationen, accepterar du de tillämpliga Villkoren och ingår ett avtal med oss. Därför bör du se till att läsa dessa Villkor noggrant innan du ingår avtalet med oss.  Genom att använda Applikationen, godkänner du de vid var tid gällande Villkoren som finns publicerade i Applikationen och åtar dig skyldighet att följa dem. Om du inte godkänner Villkoren, ska du inte använda Applikationen.

Avtalstid: Vid var tid gällande Villkor gäller inom hela den tid du har ett registrerat Användarkonto i Applikationen.

 

Definitioner

Applikationen: avser applikationen ”Moveat” för Android/iOS.

Användarkonto: avser ett användarkonto till Applikationen.

Användaren: avser den person som använder Applikationen.

Webbplatsen: avser www.moveat.co.

Köpare: avser den som beställer Biljetter från Moveat.

Biljett: avser de Biljetter som vid var tid säljs av Moveat.

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som behandlar betalningar från Köpare för Moveats räkning via de olika betalningsmetoder som tillhandahålls vid beställningstillfället av sådana auktoriserade Tredje parter.

Tredje part: avser annan än Användaren eller Moveat.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Applikationen och användarkonto

Allmänt om Applikationen: Genom ditt Användarkonto i Applikationen kan du bland annat köpa och se dina Biljetter, hantera din profil, få tillgång till rabatter/erbjudanden och se dina insamlade Moveat-poäng.

Användarkonto: Du får en icke-exklusiv nyttjanderätt att använda Applikationen under tiden du har ett registrerat Användarkonto, under förutsättning att du godkänner de vid var tid gällande Villkoren. Nyttjanderätten är personbunden till dig personligen och är icke-överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar. Applikationen får enbart användas i enlighet med de vid var tid gällande Villkoren och för det ändamål som Applikationen är avsedd för.

Inloggningsuppgifter: Du ska hantera dina inloggningsuppgifter till Användarkontot med sekretess och får inte dela dem till någon annan. Om du upptäcker intrång i Användarkontot, ska du omedelbart byta inloggningsuppgifterna.

Användargenererat innehåll: Du ansvarar ensamt för att det innehåll som du registrerar i Applikationen eller i övrigt tillhandahåller är riktig, korrekt, lagenlig och inte strider mot Villkoren eller Tredje parts rättigheter.

Ansvar: Du ansvarar för att inneha den tekniska utrustning, internetuppkoppling och programvara som krävs för nyttjande av Applikationen. Du är ensamt och fullt ansvarig för dina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

Förbud mot missbruk m.m.: Du garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Applikationen och åtar dig att inte vidta åtgärder som syftar till att kringgå tekniska skyddsåtgärder, destabilisera, hacka eller introducera virus till Applikationen.

Radera användarkonto: Du har rätt att när som helst radera ditt användarkonto genom inställningarna i Applikationen eller genom att begära att Moveat avslutar Användarkontot, genom att skicka sådan förfrågan till följande e-post: hello@moveat.co.

Avtalsbrott: Om Moveat anser att du på något sätt missbrukar Applikationen eller bryter mot Villkoren eller tillämplig lag, har Moveat rätt att med omedelbar verkan avsluta ditt Användarkonto utan föregående meddelande därom. Vid sådana fall har du inte rätt till någon form av ersättning eller annan kompensation från Moveat. Moveat har rätt att ta del av all information som registreras i Applikationen för att kunna kontrollera att Villkoren efterlevs. Den som begår brott via Applikationen kan bli polisanmäld. Moveat förbehåller sig även rätten att vidta rättsliga åtgärder vid avtalsbrott.

 

Köpevillkor vid köp av biljetter

Köpevillkoren som gäller vid köp av Biljetter anges i anslutning till beställningen. Du godkänner vid var tid gällande köpevillkor när du slutför köpet.

 

Behandling av personuppgifter

Moveat behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/697 (”GDPR”). Information om behandlingen av personuppgifter finns att läsa i Moveats integritetspolicy.

 

Underhåll

Begränsad tillgång: Moveat förbehåller sig rätten att närsomhelst, utan föregående meddelande därom, begränsa tillgången till Applikationen för att genomföra underhållsaktiviteter eller om det är nödvändigt för att skydda Applikationen från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, och du har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av sådant uppehåll.

Felanmälan: Moveat lämnar inga som helst garantier om att Applikationen kommer att vara fri från störningar eller andra tekniska komplikationer. Eventuella klagomål eller liknande avseende Applikationen ska meddelas direkt till Moveat genom att skicka ett meddelande till följande e-post: hello@moveat.co. Moveat ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, försöka avhjälpa eventuella fel eller brister, i den mån det är möjligt.

Automatiska uppdateringar: Applikationen uppdateras löpande och vi kan från tid till annan kan lansera en uppdaterad version av Applikationen. Du måste installera den senaste versionen av Applikationen. De vid var tid gällande Villkoren gäller även för uppdateringar av Applikationen.

 

Rättigheter

Immateriella rättigheter: Applikationen och alla immateriella rättigheter hänförliga till Applikationen och Moveat ägs av Moveat Group AB eller Moveats licensgivare, såsom men inte begränsat till: upphovsrätt, patent, varumärken, databasrättigheter, mönster, programvara, källkod, oavsett om rättigheterna är registrerad eller inte. Moveat överför inte några av sina immateriella rättigheter dig eller till någon annan på grund av Villkoren.

Användargenererat innehåll: Moveat gör inget anspråk på äganderätten till innehåll som du registrerar i Applikationen. Moveat har dock rätt att anonymisera personuppgifter och samtliga data som genereras i samband med din användning av Applikationen och innehar äganderätten till sådan anonymiserad bearbetade data. Moveat och har rätt att fritt använda, publicera och dela anonymiserade data i kommersiella och/eller icke-kommersiella, marknadsförings och/eller redaktionella sammanhang, inklusive på internet, utan någon begränsning i media, under en obegränsad period, samt rätt att använda anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål för utveckling av Moveats tjänster och Applikationen.

Loggföring: Moveat får använda eventuell loggföring över Applikationens användande för att genomföra felsökningar, utreda missbruk, analysera intrång, analysera din användning av Applikationen för att förbättra den samt lämna uppgifter till myndigheter om det krävs, och icke nödvändiga personuppgifter ska i sådana fall, om möjligt, uteslutas från sådan behandling.

 

Ansvarsbegränsning

Felaktigheter: Moveat har rätt att korrigera upptäckta fel som förekommer i Applikationen, såsom felaktiga beskrivningar eller uppenbart felaktig prisinformation samt för eventuella felaktigheter som förekommer på andra webbplatser, sociala medier m.m. som avser de tjänster/produkter som Moveat tillhandahåller eller Moveats verksamhet i övrigt.

Tredje parts tjänster m.m.: Moveat ansvarar inte för Tredje parts applikationer, plugin, tjänster, produkter, webbplatser eller liknande.

Externa länkar: Applikationen kan innehålla länkar till externa webbplatser som ägs eller drivs av Tredje part (”externa länkar”). Moveat har ingen kontroll över innehållet i sådana externa länkar och ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa länkar eller för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som är tillgänglig via sådana externa länkar.

Ansvarsbegräsning: Moveat friskriver sig härmed från allt ansvar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Denna ansvarsbegränsning begränsar dock inte Moveats ansvar i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

 

Befrielsegrunder (force majeure)

Part ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av hinder som ligger utanför Moveats rimliga kontroll. Moveat är vidare befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av Moveats åtagande enligt avtalet hindras av omständighet som Moveat skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder Moveat inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna (force majeure). Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar eller förbud.

Om omständighet av ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för Moveats prestation till dess att hindret har undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindras enligt ovan under mer än tre (3) månader, äger Moveat utan ersättningsskyldighet eller ansvar för skada eller förlust, frånträda avtalet.

 

Ändringar

Villkorsändringar: Moveat har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa Villkor utan att meddela det i förväg. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid publicerad i Applikationen. Om du inte godkänner de uppdaterade Villkoren, ska du inte använda Applikationen.

Applikationen: Moveat har rätt att när som helst fritt ändra Applikationens design, layout, innehåll, funktioner och liknande, utan att meddela det i förväg. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

Tjänster: Moveat har rätt att när som helst, utan föregående meddelande därom, erbjuda tilläggstjänster, nya tjänster, förändra utbudet av sina tjänster och rätt att upphöra med tillhandahållandet av tjänster och/eller Applikationen, och du har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av sådant beslut.

 

Överlåtelse

Moveat har rätt att, utan ditt medgivande, överlåta Villkoren, i del eller helhet, till Tredje part samt rätt att överlåta rätten att ta emot betalning till annan aktör (exempelvis inkasso- eller factoringbolag).

 

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa köpevillkor skulle konstateras vara ogiltig eller ej tillämpbar av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), allmän domstol eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska Moveat formulera en ny bestämmelse i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

 

Lagval och tvistelösning

Tillämplig lag: Dessa köpevillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan Moveat och en konsument ska i första hand försöka lösas internt och gemensamt mellan Parterna. Konsumenter har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Dessutom kan konsumenter lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Allmän domstol: Om Parterna inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

 

Kontakt- och företagsuppgifter

Firma: Moveat Group AB
Org. nr: 559082–5757
E-post: hello@moveat.co
Webbplats: www.moveat.co
Postadress: Östermalmsgatan 26A 114 26 Stockholm.