Villkor & Integritet

Allmänna villkor

MovEat strävar alltid efter att tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål.

Nedanstående villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter då du ingår avtal med MovEat.

 

Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren gäller för MovEat Group AB, org nr: 5590825757, nedan kallad säljare, och kunden, nedan kallad köpare. Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom att göra en beställning av säljaren via moveat.co, MovEats app, skriftligen, via e-post och/eller muntligen.

 

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel.

 

Betalningsvillkor
Betalning av produkter beställda från hemsidan eller MovEats app sker enkelt och säkert via Tito.
Beställningar som sker skriftligen, via e-post eller muntligen faktureras med 30 dagars betalningsvillkor, om inget annat avtalats.

 

Byten, återköp och inställt evenemang
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter om näringsidkaren tillhandahåller tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, 2 kap. 11 § distansavtalslagen. När betalning har skett är köparen därför bunden av sitt köp, om inte annat anges i dessa villkor eller följer av tillämplig lag.

Köpt biljett återlöses ej, med undantag för om evenemanget ställs in. Köparen skall i dessa fall senast en (1) månad från evenemangsdatumet då evenemanget skulle ha varit, meddela säljaren sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har köparen ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och köparen har haft rätt till återbetalning. Vid inställt arrangemang återbetalas ej eventuella service- och distributionsavgifter.

Borttappad biljett ersätts ej. Köparen ansvarar själv att via moveat.co kontrollera att evenemanget ej är inställd eller flyttat.

Biljetterna är inte personliga, så en konsument som inte själv kommer utnyttja en köpt biljett har rätt att sälja denna vidare.

 

Medverkande aktörer
Listan med medverkande aktörer är endast preliminär fram till datumet för det aktuella evenemanget. Säljaren reserverar sig för eventuella ändringar av denna lista.

 

Presentkort
Säljaren erbjuder köp av presentkort via moveat.co. Presentkorten är giltiga i 24 månader från inköp och giltighetstiden går inte att förlänga. Giltighetstiden för ett specifikt presentkort kan kontrolleras genom att kontakta säljaren via hello@moveat.co.

Efter köp av ett presentkort levereras en unik presentkortskod till den mailadress som angetts vid köpet. Denna presentkortskod är en värdehandling. Önskas ett gåvobevis kan detta laddas ner och skrivas ut på https://moveat.co/presentkort/

Ett presentkort kan lösas in mot en biljett via moveat.co eller i MovEat-appen. Presentkortet kan endast lösas in inom den MovEat-kategori som specificeras på presentkortet. Ett presentkort för MovEat Food kan t.ex. inte användas som betalning, eller som del av en betalning, till biljetter för MovEat Wine. Presentkortet kan ej lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas.

 

Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av hinder som ligger utanför säljarens rimliga kontroll. Säljaren är vidare befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av säljarens åtagande enligt avtalet hindras av omständighet som säljaren skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder säljaren inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar eller förbud.

Om omständighet av ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för säljarens prestation till dess att hindret har undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindras enligt ovan under mer än tre månader, äger säljaren utan ersättningsskyldighet eller ansvar för skada eller förlust, frånträda avtalet.

 

Förändring av de allmänna villkoren
Säljaren har när som helst rätt att ändra innehållet i dessa allmänna villkor.

 

Tillämpning av avtalet
Om någon del av detta avtal visar sig vara ogiltigt eller ej tillämpbart, skall övriga delar av avtalet fortfarande gälla. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av avtalet. Eventuell tvist skall avgöras med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

MovEat Group AB
Östermalmsgatan 26A, 114 26 Stockholm
hello@moveat.co

Integritetspolicy

MovEat värnar om din personliga integritet enligt dataskyddsförordningen och strävar efter att erbjuda en säker och trygg användning av hemsidan.

 

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är av största vikt att du läser och förstår denna integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss här vid eventuella frågor.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som indirekt eller direkt kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, organisering, lagring, bearbetning och radering.

 

Ansvar för de personuppgifter som samlas in
MovEat Group AB, org nr: 5590825757, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Detta eftersom det är MovEat som bestämmer såväl ändamål som syfte med behandlingen.

 

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt.

Detta kan t.ex. vara person- och kontaktinformation som namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.

Information som vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster kan följande information samlas in:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster köparen har beställt.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Vi rekommenderar bestämt att du inte lämnar särskilda och känsliga kategorier av personuppgifter till oss.

 

Hur används informationen?
Den information vi erhåller används oavsett om det rör sig om personlig- demografisk- kollektiv- eller teknisk information i syfte att administrera och genomföra din beställning och besvara eventuella frågor som du har.

Vi lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information eller kombinerad personlig och demografisk information till extern part, med undantag för i följande situation:

Vi har rätt att lämna ut uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om vi i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta sig efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till CV Gruppen; (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra kontraktuella åtaganden gentemot dig som kund, upprätthålla grundläggande efter-köp-service och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 • Personuppgifter som lämnas i samband med en beställning av biljetter sparas av oss i maximalt 12 månader innan det permanent raderas. Detta görs i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och serviceärenden och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med ett kundserviceärende och/eller via ett kontaktformulär på hemsidan sparas endast tills dess att kundserviceärendet har avslutats. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering, etc.

 • Du har rätt att få tillgång till din personliga data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du önskar ta del av och verifiera den information vi har om dig. En sådan kopia är gratis att begära.
 • Du har rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter eller avtalsförpliktelser för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.
 • Du har rätt till information. Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas.
 • Du har rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Förändring av denna integritetspolicy
Om de legala kraven ändras kan vi komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på hemsidan.

Cookies

MovEat värnar om din personliga integritet. Så här använder vi cookies när du besöker vår webbplats.

 

Vad är cookies och vad använder vi de till?

En cookie är en liten, liten textfil som sparas på din dator/surfplatta/telefon när du besöker vår webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för dig som användare eller ger oss statistik om ditt användande av sajten. Det finns två slags typer av cookies:

Den första typen sparar filen under en längre tid på din enhet och kallas även för permanenta cookies. Dessa cookies används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte en specifik sida eller för att generera statistik. Permanenta cookies sparas på din dator eller mobila enhet tills de antingen a) upphör att gälla, b) skrivs över av nya cookies, eller c) du manuellt tar bort dem.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Medans du är inne och surfar på en sida, lagras den cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies används av oss på MovEat för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt för att underlätta din användning och förbättra din upplevelse. En del av dessa cookies är nödvändiga för den grundläggande funktionaliteten på webbplatsen, medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Ytterligare exempel på vad vi använder cookies till:

 • Komma ihåg vad som finns i din kundvagn när du beställer biljetter.
 • Komma ihåg hur långt du har kommit i din beställning, samt vilka val du har gjort gällande t.ex. datum och starttid.
 • Se till så att webbplatsens sidor ser konsekventa ut.

Stänga av cookies

Du behöver självklart inte acceptera att ta emot cookies om du inte vill och du kan närsomhelst stänga av och/eller radera cookies genom att använda verktygen i din webbläsare. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt. Tänk på att vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis kan sluta att fungera om du stänger av cookies.

Frågor

Har du övriga frågor eller funderingar om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta oss här.